کافه آریل

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

برشی از کتاب دمیان

۲۰۵ بازديد ۳ ۱ ۰ نظر
اگر از کسی بدمان می آید در واقع از چیزی درون آن شخص نفرت داریم
که درون خودمان نیز هست ! چیزی که جزئی از ما نباشد ما را درگیر نمیکند

دمیان
هرمان هسه

زنی ناتمام

۲۴۰ بازديد ۳ ۰ ۰ نظر ادامه مطلب
به چشم‌هایم زل زد و گفت :
با هم درستش می‌کنیم

پسر گاندی می گوید

۲۲۱ بازديد ۲ ۰ ۰ نظر ادامه مطلب
ﭘﺴﺮ #ﮔﺎﻧﺪﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ ﮔﻔﺖ :

ﺳﺎﻋﺖ 05:00 ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻡ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ
ﺳﺎﻋﺖ 05:30 ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﻭﻡ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺳﺎﻋﺖ 06:00 ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ !

ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﯼ ؟!

قلب خاطرات بد را کنار میزند

۲۲۳ بازديد ۲ ۰ ۰ نظر
قلب خاطرات بد را کنار میزند
و خاطرات خوش را جلوه میدهد

و درست از تصدیق همین فریب است
که میتوانیم گذشته را تحمل کنیم !
 

نادان بودن دردی است بسیار کسالت آور

۱۹۱ بازديد ۱ ۱ ۰ نظر
راز کامیابی در همان نکته بود :

در دانستن چیزی و در خوب دانستن آن
نادان بودن دردی است بسیار کسالت آور
لیکن نادان ماندن ، خطایی است نابخشودنی

#پسرک_روزنامه_فروش