کافه آریل

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

کتاب سوال های درست از دبی فورد

۵۱ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
#کتاب_صوتی

سوال های درست از دبی فورد


خلاصه :
کتاب سوال ‌های درست نوشته دبی فورد و ترجمه الهام شریف به ده پرسش ضروری که راهگشای شما به سوی زندگی بی‌نظیرتان خواهد بود ، پاسخ می‌دهد .
قیمت : ۹ هزار تومان
این کتاب تخفیف دارد . جهت اعمال تخفیف و هماهنگی برای خرید میتوانید به آدرس @cafeariel_shop مراجعه کنید .

کتاب قله ها و دره ها

۴۲ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
#کتاب_صوتی


کتاب قله ها و دره ها
چگونه از فراز و نشیب زندگی سربلند بیرون بیاییم نوشته ی دکتر اسپنسر جانسون
8 فایل صوتی
 
خلاصه :
کتاب قله ها و دره ها – بخش بزرگی از رویدادها و پدیده هایی که ما را در میان گرفته اند و بر زندگی ما اثر میگذارند ، بیرون از اراده و کنترل ما هستند . اما واکنش به آنها در اراده و کنترل ما است. بنابراین ، می توان گفت که راز بزرگ موفقیت و شکست ، نیکفرجامی و بدفرجامی ، شادی و ناشادی، توسعه و عقب ماندگی ما انسانها ، در چگونگی واکنش ما به عوامل بیرونی نهفته است .

هم اکنون جهت خرید میتوانید به @cafeariel_shop در تلگرام پیام بدهید .

کافه ای به نام چرا

۵۴ بازديد ۱ ۰ ۰ نظر
#کتاب_صوتی

#جان_پی_استرلکی
مترجم : امیرحسین ملکی
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ 112 ﺻﻔﺤﻪ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻥ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﺎﻥ ، ﻣﺮﺩﯼ ﻋﺠﻮﻝ ﻭ ﺷﺘﺎﺏ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﯼ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻧﺎﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺯﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯼ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ، ﺑﻪ ﻃﺮﺯﯼ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﻨﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ؟
ﺁﯾﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

هم اکنون جهت خرید میتوانید به @cafeariel_shop در تلگرام پیام بدهید .